nnocentric

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa

Batı Karadeniz Bölgesi Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Analizi

TR81 Düzey 2 Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri ve mobilya sektörünün analizi projesi Haziran 2012 döneminde gerçekleştirilen bölge çalıştayları ile başlatıldı. innoCentric tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı - BAKKA için yürütülen proje Ekim ayı içinde tamamlandı.

“TR81 Düzey‐2 Bölgesi Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Analizi” Projesi ile Bölge’de faaliyet gösteren mobilya ve orman ürünleri sektörünün mevcut durumunun, uluslararası rekabetçilik düzeyinin, sektörlerin ilişkili olduğu kurumsal yapılar ve üretim/yönetim durumlarının tespiti gerçekleştirilmiştir. Sektörlerle ilgili 2023 hedefleri, sanayi stratejisi hedefleri ve bölgesel firmaların gerçekleri değerlendirilmiştir. Saha çalışmaları, firma ve uzman görüşmeleriyle desteklenen çalışmada, sektörlerin rekabetçilikle ilgili problemlerinde öne çıkan darboğazlar tespit edilmiş ve ülkenin uzun vadeli hedeflerinin bölge işletmelerince de gerçekleştirilebilmesi için eylem planı geliştirilmiştir.

Yapılan çalışmada, sektörlerin ihtiyaç ve sorun analizleri gerçekleştirilerek inovasyon, rekabetçilik, yeni pazarlara açılma konularında birleştirilmiş ve eylem planının şekillendirilmiştir. TR81 Düzey 2 Bölgesi mobilya ve orman ürünleri sektörleri analizleri gerçekleştirilirken ülkemizde oldukça kabul gören rekabet analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma, karar vericiler açısından sektörlerin rekabet yeteneklerinin görsel olarak da değerlendirilebilmesi için grafiksel karşılaştırmalar ve istatistiklerle desteklenmiştir. Mobilya ve orman ürünleri sektörü için 3 temel analiz gerçekleştirilmiştir.
‐ Rekabet analizi
- İhtiyaç – sorun analizi
‐ GZFT analizi

Bu değerlendirmeler, analiz edilen sektörlerce ortaya konulan istihdam, çalışan başına ciro, yenilik potansiyellerinin karşılaştırılması gibi unsurlarla desteklenmiştir.